درسی در تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی برای آگاهی یافتن از منشأ نظریه‌ها و مفاهیم روان‌شناختی اهمیت زیادی دارد.

برای پی بردن به افکار و اندیشه‌های روان‌شناسان بزرگی که رشته‌‌ی روان‌شناسی را پایه‌ریزی کرده و گسترش دادند، باید به عقب برگشت و ریشه‌های آن‌ها را درگذشته‌ی خیلی دور جستجو کرد.

اهمیت این درس به‌قدری زیاد است که نظام‌های دانشگاهی بسیاری از کشورهای پیشرفته،‌آن را در چند مقطع تحصیلی منظور کرده‌اند.

بعضی از بخش‌ها گذراندن درسی در تاریخ روانشناسی را برای گرفتن مدرک الزامی می‌دانند.

ازآنجاکه غالب بخش‌های علمی دانشگاهی گذراندن درس تاریخ علمی رشته‌ی خود را شرط پایان یافتن تحصیلات نمی‌دانند و بسیاری از آن‌ها دراین‌باره درسی ارائه نمی‌دهند، از این نظر، روانشناسی در میان سایر علوم علمی یگانه است.

کافی است که پس از مطالعه‌ی این درس،‌دانش خود را با قبل مقایسه کنید تا به اهمیت این درس پی ببرید.

پس این درس را به‌طور کامل مطالعه کنید و مطمئن باشید که به درک مطالب روان‌شناسی معاصر کمک شایانی خواهد کرد.

ما برای مطالعه و بررسی درس تاریخ و مکاتب روانشناسی از کتاب‌های:

  • درآمدی بر تاریخ روانشناسی/بی.آر. هرگنهان/ترجمه‌ی یحیی سید محمدی
  • تاریخ روانشناسی نوین/ سیدنی آلن شولتس، دوان شولتس/ ترجمه‌ی حسن پاشا شریفی، علی‌اکبر سیف، خدیجه علی‌آبادی

به‌عنوان منبع استفاده می‌کنیم.

برای مطالعه‌ی هر یک از کتاب‌های مربوط به «درس تاریخ و مکاتب روانشناسی» روی عکس کتاب کلیک کنید.

تاریخ روانشناسی هرگنهان