هدف ما

آموزش جامع روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

تدریس دروس رشته کارشناسی روانشناسی

کارشناسی روانشناسی

تدریس دروس رشته کارشناسی روانشناسی

دکترای روانشناسی

تدریس دروس رشته کارشناسی روانشناسی

فعالیت ما

ما در این مجموعه آموزشی،
به آموزش و بررسی تمامی دروس و کتاب‌های کارشناسی روانشناسی می‌پردازیم

دروس کارشناسی روانشناسی

مباحث اساسی در روانشناسی

روان‌شناسی را مطالعه‌ی علمی ذهن و رفتار تعریف کرده‌اند. کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که از دانش‌ روان‌شناسی بی‌نیاز باشد، این علم با همه‌ی جوانب زندگی مادر ارتباط است.

آمار توصیفی و استنباطی

روان‌شناسی را مطالعه‌ی علمی ذهن و رفتار تعریف کرده‌اند. کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که از دانش‌ روان‌شناسی بی‌نیاز باشد، این علم با همه‌ی جوانب زندگی مادر ارتباط است.

آسیب‌شناسی روانی

روان‌شناسی را مطالعه‌ی علمی ذهن و رفتار تعریف کرده‌اند. کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که از دانش‌ روان‌شناسی بی‌نیاز باشد، این علم با همه‌ی جوانب زندگی مادر ارتباط است.

فیزیولوژی اعصاب و غدد

روان‌شناسی را مطالعه‌ی علمی ذهن و رفتار تعریف کرده‌اند. کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که از دانش‌ روان‌شناسی بی‌نیاز باشد، این علم با همه‌ی جوانب زندگی مادر ارتباط است.

تاریخ روانشناسی

روان‌شناسی را مطالعه‌ی علمی ذهن و رفتار تعریف کرده‌اند. کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که از دانش‌ روان‌شناسی بی‌نیاز باشد، این علم با همه‌ی جوانب زندگی مادر ارتباط است.

روانشناسی شخصیت

روان‌شناسی را مطالعه‌ی علمی ذهن و رفتار تعریف کرده‌اند. کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که از دانش‌ روان‌شناسی بی‌نیاز باشد، این علم با همه‌ی جوانب زندگی مادر ارتباط است.

آخرین درس‌های روانشناسی